اعضای تیم

آشنایی با تیم ما

عبدالصمد دشتی عبدالصمد دشتی مدیرعامل
عبدالصمد دشتی مدیرعامل مدیرعامل شرکت جزئیات پروفایل
جواد موسایی کاربر فروش
جواد موسایی کاربر فروش کاربر فروش جزئیات پروفایل
مریم احدی کاربر فروش
مریم احدی کاربر فروش کاربر فروش جزئیات پروفایل
امین خدابنده مدیر فروش
امین خدابنده مدیر فروش مدیر فروش جزئیات پروفایل
احسان قائدی برنامه نویس
احسان قائدی برنامه نویس برنامه نویس جزئیات پروفایل
مهرداد حسینی مدیر تدارکات
مهرداد حسینی مدیر تدارکات مدیر تدارکات جزئیات پروفایل
احمد بوشهری برنامه نویس
احمد بوشهری برنامه نویس برنامه نویس جزئیات پروفایل
فاطمه خوی پشتیبانی۱
فاطمه خوی پشتیبانی۱ واحد پشتیبانی جزئیات پروفایل