ردیف

امکانات

پنل کاربری رایگان

پنل برنزی

پنل نقره ای

پنل طلایی

1 ارسال گروهی
2 ارسال شهر به شهر
3 ارسال کلمات کلیدی
4 ارسال بر اساس جنسیت
5 پیام پیشفرض
6 گزارش پیام دریافتی
7 دفترچه تلفن
8 پشتیبانی(تیکت)
9 خرید آنلاین شماره
10 خرید آنلاین شارژ
11 ارسال مشاغل
12 ارسال براساس کدپستی
13 ارسال از سیمکارت
14 ارسال نظیر به نظیر
15 مسابقه و نظر سنجی
16 منشی عضویت
17 اخطار و تبریک و اقساط
18 کدخوان
19 انتقادات و پیشنهادات
20 نوبت دهی(ویزیت)
21
22
23
24
25 تعرفه سرشماره1000 140ریال 130ریال
26 تعرفه سرشماره2000 168 ریال 156 ریال
27 تعرفه سرشماره3000 154ریال 143 ریال
28 تعرفه سرشماره 50001-50009 119 ریال 110ریال
29 تعرفه سرشماره 50002-50005 140 ریال 130ریال
30 تعرفه سرشماره 50004 140 ریال 130 ریال
31 تعرفه خط ثابت021 126 ریال 117ریال
32 تعرفه ارسال BTS 168 ریال 156ریال
33 ایمیل 14 ریال 13ریال
34 تعرفه سیمکارت 378 ریال 351ریال
35 خط اختصاصی هدیه —— خط اختصاصی 14 رقمی