تعرفه خط اختصاصی پیامک

ارائه خط از تمامی اپراتورهای پیامک

تعرفه های خرید خط پیامک در سال۹۷ شما میتوانید پس از تهیه انلاین پنل پیامک ، در خود پنل بصورت انلاین خط مورد نظر را خریداری نمایید.
تعرفه خط۱۰۰۰(کلیک کنید)

تعداد رقمتعرفه نماینده(ریال)تعرفه کاربر(ریال)نوع
14230.000800.000درخواستی
14200.000500.000غیر درخواستی
13750.000850.000درخواستی
13500.000645.000غیر درخواستی
121.400.0001.900.000درخواستی
12900.0001.400.000غیر درخواستی
112.250.0003.000.000درخواستی
111.700.0002.300.000غیر درخواستی
103.590.0004.410.000درخواستی
101.960.0002.400.000غیر درخواستی
94.250.0005.500.000درخواستی
92.350.0003.500.000غیر درخواستی
87.000.0009.500.000درخواستی
85.500.0006.500.000غیر درخواستی

تعرفه خط ۲۰۰۰ (کلیک کنید)

تعداد رقمتعرفه نماینده(ریال)تعرفه کاربر(ریال)
121.990.000800.000
112.600.000500.000
103.950.000850.000
97.500.000645.000
815.000.0001.900.000

تعرفه خط ۳۰۰۰ (کلیک کنید)

تعداد رقمتعرفه نماینده(ریال)تعرفه کاربر(ریال)
14240.000450.000
121.000.000600.000
101.200.000250.000

تعرفه خط ۵۰۰۰۱ (کلیک کنید)

تعداد رقمتعرفه نماینده(ریال)تعرفه کاربر(ریال)
1535.000150.000
1470.000250.000
13400.000800.000
12500.0001.300.000
11800.0001.500.000
101.000.0001.900.000
91.500.0003.300.000

تعرفه خط ۵۰۰۰۲ (کلیک کنید)

تعداد رقمتعرفه نماینده(ریال)تعرفه کاربر(ریال)
1450.000100.000
13400.000500.000
12550.0001.300.000
11700.000900.000
10900.0001.000.000
92.000.0002.500.000

تعرفه خط ۵۰۰۰۴ (کلیک کنید)
تماس با واحد فروش(کلیک کنید)

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

۰۲۱۲۸۴۲۳۴۰۰

۰۹۱۷۹۹۲۸۶۵۷

تعرفه خط ۵۰۰۰۵ (کلیک کنید)
تعرفه خط ۵۰۰۰۹( کلیک کنید)