امکاناترایگانبرنزی
۶۵٫۰۰۰ تومان
نقره ای
۸۰٫۰۰۰ تومان
طلایی(سازمانی)
۱۵۰٫۰۰۰تومان
ارسال پیامک تکیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال پیامک گروهیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال تدریجیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال زماندارhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال منطقه ای و کشوریhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال متناظرhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال جنسیت و سنhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال کدپستیhttp://zahedanpayamak.ir/images/delete.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال  BTShttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال هدفمند مشاغلhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال صوتیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
امکانات و سرویس ها
گزارشات ارسال و دریافتhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
دفترچه تلفنhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
اضافه به لیست خودکارhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
نظرسنجی،مسابقهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
قرعه کشیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال ایمیل انبوهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
اخطاریه و تبریکاتhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
مسابقه پیامکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
کدخوانhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تولید محتواhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
لیست سیاهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 ارسال از روی نقشهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 هدیه http://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 انتقادات وپیشنهاداتhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
نوبت دهی هوشمندhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
منشی هوشمندhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
پیامک مناسبتیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
انتقال پیامکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
اقساطhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال از موبایلhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ایمیل پیامکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارسال کارت ویزیتhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تعریف کاربرانhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
شارژ الکترونیکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تراکنش های مالیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
درج لوگو اختصاصیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
مدیریت تنظیمات سامانهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارزش افزودهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
پشتیبانی آنلاین،تلفنیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
راهنمای سامانهhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
ارائه APIhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 خط سیم کارتیhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 خط عمومی ارسال پیامکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
 خط اختصاصی۱۴رقمی ارسال پیامکhttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.pnghttp://zahedanpayamak.ir/images/Checked-Checkbox.png
تعرفه های پیامکی
دریافت پیامک ۰ ۰ ۰ ۰
تعرفه پیامک اپراتور ۱۴٫۵ ۱۳۱۲٫۵۱۱٫۸
شارژ هدیه ۰ ۲۰۰ عدد۵۰۰ عدد۲۰۰۰ عدد
تعرفه های پنلرایگان۶۵٫۰۰۰تومان۸۰٫۰۰۰ تومان۱۵۰٫۰۰۰تومان
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع
ثبت نام آنلاین
تحویل سریع